ДОГОВІР

на проведення рекламної кампанії на спеціальних конструкціях

___________________

 

 м. Горлівка                                                                                                                         ____________________2012

 

ЗАМОВНИК: ________________________________________________________________________ в особі________________________________________________________________________________, діючого на підставі ________________________________________________________________________ , з одного боку, і ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «Рекламна компанія «АВ сервіс», в особі директора Бойко С. Г. , яка діє на підставі повноважень, наданих їй Статутом , з другої сторони, надалі - Сторони, уклали цей договір про наступне:

1.                  Визначення термінів та понять

1.1.     Реклама - спеціальна інформація про осіб чи продукцію (сюжет реклами), що розповсюджується у формі рекламних плакатів (панно) з моменту розміщення на спеціальній конструкції згідно з Адресною програмою.

1.2.     Спеціальна конструкція - односторонній щит, двосторонній щит, конструкція типу «призма» чи іншого типу, що належить Виконавцю або є в його користуванні, встановлені за конкретною адресою, поверхня яких використовується для розміщення реклами.

1.3.     Рекламна кампанія - роботи та послуги Виконавця з розміщення реклами (рекламних плакатів)Замовника згідно з Адресною програмою та її (їх) обслуговування у визначений період часу в порядку та на умовах, передбачених договором.

1.4.     Адресна програма - перелік місць розташування спеціальних конструкцій протягом визначеного терміну, список представників сторін на місцях.

1.5.     Органи – державні структури, які мають право вимагати надання необхідної їм інформації та накладати стягнення за порушення в сфері реклами згідно з чинним законодавством України.

1.6.     Ротація реклами - заміна Замовником рекламних плакатів одного сюжету на рекламні плакати іншого сюжету в період проведення Рекламної кампанії.

1.7.     Контрольний макет - оригінал-макет рекламного зображення в масштабі 1:20, яке відтворене на плакаті розміром 6х3 м.

1.8.     Фотозвіт – друковані фотографії розміру 15 х 10 см (горизонтальні), розміщенні на аркушах паперу формату А4 або фотографії у цифровому вигляді, зроблені цифровим фотоапаратом, які надаються Виконавцем Замовнику в порядку та терміни, обумовлені даним договором в кількості: 1 фотографія на 1 рекламну поверхню для неосвічуваних спеціальних конструкцій і по дві фотографії (зроблених вдень і вночі) для освічуваних, по кожному сюжету,в яких відображена інформація про фактичне розміщення реклами в період, за який передається фотозвіт. Фотографії повинні бути зроблені з відстані, що дозволяє однозначно виявити місце знаходження спеціальної конструкції.

1.9.     Електронний паспорт – фотографія спеціальної конструкції у цифровому вигляді зі схемою та адресою її розміщення .

2.                  Предмет договору

2.1.     Виконавець за дорученням Замовника проводить Рекламну кампанію на спеціальних конструкціях у повній відповідності з Контрольними макетами рекламного сюжету згідно з Адресними програмами, які є додатками до цього договору та його невід’ємною частиною, а Замовник проводить розрахунки з Виконавцем згідно з умовами Розділу 4 цього договору.

2.2.     Додатки до даного договору включають: вартість Рекламної кампанії, її терміни, кількість рекламних поверхонь спеціальних конструкцій, їх формат. Додатки до даного договору підписуються сторонами договору та є його невід’ємною частиною.

3.                  Права та обов‘язки сторін

3.1.      3.1. Виконавець має право:

3.1.1.    Вимагати від Замовника подання документального підтвердження достовірності інформації, яку містить його реклама відповідно до вимог чинного законодавства України, та отримувати компенсацію від Замовника за невиконання своїх зобов‘язань в розмірах, передбачених п. 6.2. цього договору.

3.1.2.    Тимчасово припинити Рекламну кампанію Замовника, якщо Органи влади заборонили проведення цієї кампанії в зв’язку з порушенням Замовником чинного законодавства в галузі реклами. Про таку заборону Виконавець зобов’язаний негайно, але не пізніше 24-годинного терміну з моменту отримання повідомлення про таку заборону від Органів влади повідомити Замовника письмово або телефонограмою чи іншими телекомунікаційними засобами, які дають змогу переконатися в одержанні останнім відповідного повідомлення.

3.2.     3.2.Виконавець зобов‘язується:

3.2.1. За дорученням Замовника розмістити рекламу на заброньованих рекламних поверхнях спеціальних конструкцій згідно з Адресною програмою відповідно до контрольного макету рекламного сюжету не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання рекламного зображення, при дотриманні Замовником п. 3.4.2. цієї угоди. Виконавець зобов’язується письмово до початку Рекламної кампанії інформувати Замовника про можливі затримки в розміщенні реклами, причини їх виникнення і терміни виконання своїх обов'язків.

3.2.2. В період проведення Рекламної кампанії за свій рахунок утримувати рекламу та спеціальні конструкції, на яких вона розміщена, в належному стані (підклеювання, переклеювання, підфарбовування та ін.) та забезпечувати її відповідне функціонування. За виключенням випадків псування реклами невідомими третіми особами, при цьому, Замовник надає додаткові рекламні матеріали та сплачує додаткову ротацію реклами.

3.2.3. При виявленні пошкоджень (дефектів) реклами, протягом 24 годин безкоштовно проводити їх заміну рекламою з аналогічним сюжетом (за наявності запасних комплектів). При відсутності запасних комплектів реклами з аналогічним сюжетом, Виконавець негайно інформує про це Замовника. Замовник надає рекламу з аналогічним сюжетом або рекламу з іншим сюжетом. У разі затримки передачі запасних комплектів термін дії кампанії не припиняється.

3.2.4. При отриманні претензії розглянути її та надати відповідь у встановлені законодавством терміни в належній формі.

3.2.5. При ротації реклами, яка буде не більше одного разу у місяць, протягом 2(двох) днів з дати ротації розмістити рекламні плакати на затверджених спеціальних конструкціях.

3.2.6. Безкоштовно проводити ротацію реклами , яка буде проходити не частіше одного разу на місяць.

3.2.7. Подавати Замовнику фото звіти про проведення Рекламної кампанії не пізніше 10-ого числа кожного періоду Рекламної кампанії. У випадку затримки подання фотозвітів Виконавець сплачує Замовнику штраф, розмір якого визначається згідно п. 6.1.1. цього договору. Надання фото звітів більш одного разу на місяць здійснюється за додаткову сплату.

3.2.8. При виявленні Замовником недоліків в представленому Виконавцем фотозвіті про проведення Рекламної кампанії, а саме - фотографія не дозволяє визначити місце знаходження спеціальної конструкції або якість розміщення реклами незадовільна (зображення на фотографіях не чіткі, фотографії зроблені в темний час доби та ін.), Виконавець зобов’язаний в термін 5 (п’яти) робочих днів забезпечити отримання Замовником якісного фотозвіту.

3.2.9. Здійснювати за власні кошти розміщення та заміну рекламного матеріалу (постерів, стікерів та ін.) на спеціальних конструкціях.

3.2.10.                  В термін 3 (трьох) робочих днів після проведення рекламної кампанії надати акт виконання робіт Замовнику.

3.3.      Замовник має право:

3.3.1. Вимагати від Виконавця виконання своїх обов‘язків відповідно до умов цього договору та отримувати компенсацію від Виконавця за їх невиконання в розмірах, передбачених пунктом 6.1. цього договору.

3.3.2. Контролювати виконання Виконавцем договірних зобов‘язань щодо розміщення та утримання реклами на спеціальних конструкціях та спеціальних конструкцій за допомогою незалежного моніторингу або іншими засобами.

3.3.3. Пред‘являти претензії до Виконавця.

3.4.     3.3.Замовник зобов‘язується:

3.4.1. Не пізніше, ніж за 3 дні до початку Рекламної кампанії надати Виконавцю необхідні дані щодо сюжету реклами відповідно до вимог чинного законодавства про рекламу (п.п. 8.1.; 8.2. цього договору).

3.4.2. Не пізніше ніж за 2 (два) дні до початку Рекламної кампанії передати Виконавцю рекламні плакати на період проведення Рекламної кампанії, за кожним конкретним сюжетом.

3.4.3. При виявленні пошкоджень плакатів чи спеціальних конструкцій у період проведення Рекламної кампанії негайно сповіщати про це Виконавця, надсилаючи претензію в письмовій формі або телефонограмою чи іншими телекомунікаційними засобами, які дають змогу переконатися в одержанні останнім відповідного повідомлення та нести відповідальність за достовірність інформації.

3.4.4. Проводити розрахунки з Виконавцем відповідно до вимог розділу 4 цього договору.

3.4.5. При виконанні Виконавцем взятих на себе зобов‘язань за договором, прийняти виконані роботи (послуги) за відповідним актом.

3.4.6. В термін 3 (трьох) робочих днів після отримання акту приймання-здачі виконаних робіт (наданих послуг) підписати його або надати Виконавцю письмово обґрунтовану відмову.

3.5.     Сторони зобов‘язуються підтримувати оперативний зв‘язок один з одним протягом всього терміну проведення Рекламної кампанії, для чого обмінюються контактними телефонами.

3.6.     Сторони також домовились про збереження режиму суворої конфіденційності щодо цього договору та додатків до нього, за винятком інформації, яка подається третім особам, на їх вимогу.

4.                  Вартість робіт (послуг). Порядок розрахунків

4.1.     Місячна ціна проведення конкретної Рекламної кампанії на поверхнях спеціальних конструкцій визначається Сторонами згідно з Адресними програмами, які є невід’ємною частиною цього договору, за формулою: ціна = (кількість рекламних поверхонь спеціальних конструкцій, на яких проводиться рекламна компанія) х (місячна ціна проведення рекламної кампанії на одній рекламній поверхні однієї спеціальної конструкції).

4.2.     Ціна проведення Рекламної кампанії включає в себе: оплату оренди поверхонь спеціальних конструкцій, вартість робіт (послуг) Виконавця з обслуговування спеціальних конструкцій та реклами, інші витрати Виконавця понесені при виконанні цього договору, ПДВ (20%).

4.3.     Фактична вартість (ціна) проведення Рекламної кампанії затверджується сторонами в додатках до цього договору (п. 2.2.), які укладаються сторонами до початку проведення рекламної кампанії.

4.4.     Порядок розрахунків.

Розрахунок з Виконавцем проводиться на умовах 100% передплати, яка здійснюється до 15-го числа поточного місяця за наступний.

4.5.     Замовник підтверджує, що є платником ______________________________________________.

4.6.     Виконавець підтверджує, що є платником податку на загальних підставах.

5.                  Строк дії договору

5.1.     Договір набирає чинності з дати його підписання обома сторонами та діє до 31.12.2012 р. Припинення договору не тягне за собою припинення невиконаних зобов’язань та санкцій за їх невиконання, що ним передбачені.

5.2.     Договір може бути припинений (розірваний) достроково:

5.2.1. За форс-мажорними обставинами.

5.2.2. При письмовій згоді сторін.

5.2.3. При невиконанні умов вказаних у пунктах 9.1. та 9.2. цього договору.

5.2.4. З ініціативи Замовника, якщо Замовник письмово або телефонограмою чи іншими телекомунікаційними засобами, які дають змогу переконатися в одержанні Виконавцем відповідного повідомлення, інформує Виконавця про припинення Рекламної кампанії не менш ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати її припинення.

5.3.     Дострокове розірвання цього договору за іншими обставинами, не перерахованими в пункті 5.2. та в інших пунктах цього договору, не допускається.

6.                  Відповідальність сторін

6.1.     Санкції, які застосовуються до Виконавця:

6.1.1. У разі порушення термінів початку Рекламної кампанії за конкретним сюжетом реклами, термінів закінчення Рекламної кампанії за конкретним сюжетом реклами та термінів заміни рекламних плакатів (ротації реклами), термінів надання фотозвітів, відновлення освітлення,при пошкодженні або ротації реклами без узгодження з Замовником, а також з інших причин, що привели до відсутності розміщення реклами чи її неякісного розміщення, дефектів (обриви зображення, неякісна поклейка та ін.) відповідно до Адресної програми та контрольного макету Виконавець сплачує Замовнику 0,5 % від місячної вартості проведення рекламної кампанії на спеціальних конструкціях за кожен день.

6.1.2.  Виконавець несе матеріальну відповідальність за збереження переданих рекламних плакатів.

6.1.3. Виконавець зобов’язаний відшкодувати Замовнику фактичні збитки, завдані невиконанням своїх зобов’язань.

6.2.     Санкції, які застосовуються до Замовника:

6.2.1. При порушенні п. 9.1. договору: Рекламна кампанія припиняється. Замовник оплачує Виконавцю фактичні збитки та компенсацію у вигляді двократної місячної вартості проведення Рекламної кампанії згідно з адресною програмою (або частиною), яка порушує п. 9.1. При цьому вартість плакатів Замовнику не компенсується, а невикористані плакати повертаються Замовнику в 5-денний строк за його рахунок, про що робиться запис в акті прийому/передачі.

6.2.2. При простроченні оплати Виконавцю виплачується пеня у розмірі 1%від простроченої суми за кожен календарний день прострочення платежу.

6.2.3.   В разі невиконання Замовником своїх обов’язків, передбачених Договором (неподання сюжету, ненадання плакатів, порушення порядку бронювання тощо) Замовник оплачує Виконавцю фактичні збитки та компенсацію у вигляді місячної вартості проведення рекламної компанії за цінами Виконавця.

7.                  Загальні умови

7.1.     Зміни в Адресній програмі та в контрольному макеті рекламного сюжету з причин, незалежних від Виконавця (зміна місто будівельної ситуації, реконструкція місця розташування спеціальної конструкції, відстань від закладів освіти тощо), можливі лише за згодою Замовника та із збереженням загальної кількості місць за Адресною програмою. Зміни фіксуються в акті узгодження місць розташування спеціальних конструкцій. Такі зміни не вважаються Сторонами порушенням виконання умов цього договору.

 

8.                  Інші умови

8.1.     При наявності в сюжеті реклами зображень знака для товару та послуг (логотипа) іноземною мовою (в т.ч. російською) Замовник зобов’язаний надати Виконавцю такі документи: витяг з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг або документ Державного патентного відомства України, ліцензійну угоду та інші належно оформлені документи на використання товарного знака, логотипа тощо.

8.2.     Якщо рекламовані товари підлягають обов‘язковій сертифікації або їх виробництво, реалізація та рекламування потребують спеціального дозволу, ліцензії,Замовник надає Виконавцю ксерокопію відповідного сертифіката, ліцензії або дозволу.

8.3.     Виконавець не несе відповідальності за неправомірне або недобросовісне використання Замовником товарного знака, логотипа.

8.4.     Під рекламою у даному договорі розуміється як інформація про Замовника (його продукцію чи послуги), так і інформація про третіх осіб (чи їх продукцію, послуги), яка розповсюджується Замовником на підставі договорів з відповідними особами. Відповідальність за правомірність розповсюдження такої реклами несе Замовник.

8.5.     Замовник не має права відмовитися від підписання акту приймання-здачі виконаних робіт, якщо протягом терміну розміщення Реклами Виконавець не сповіщався Замовником (листом або телекомунікаційними засобами, такими як телефонограма, факс) про наявність дефектів при виконанні Виконавцем своїх зобов’язань по договору, або якщо виявлені Замовником дефекти були виправлені відповідно до умов договору.

8.6.     Виконавець гарантує правомірність встановлення і використання спеціальних конструкцій. Негативні наслідки, пов’язані із втручанням у зв’язку з цим Органів влади, Виконавець приймає за свій рахунок, при чому це не звільняє його від санкцій, передбачених даним договором.

9.                  Гарантії

9.1.      Замовник гарантує Виконавцю достовірність інформації, що знаходиться в сюжеті рекламного плаката (реклами), його відповідність вимогам законів України «Про рекламу», «Про мови», «Про інформацію», «Про якість та безпеку харчових продуктів» та інших чинних законодавчих актів України.

9.2.     Виконавець гарантує Замовнику виконання робіт відповідно до ст. 16 закону України «Про рекламу».

10.              Форс-мажор

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання взаємних обов‘язків за даним договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили.

10.2. У разі якщо обставини непереборної сили будуть діяти більше двох місяців, будь-яка зі сторін має право розірвати даний договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши іншу сторону не пізніше десяти календарних днів до його розірвання.

10.3. Під обставинами непереборної сили слід розуміти такі обставини, протидіяти яким неможливо. До таких обставин належать: природні катаклізми (повінь, пожежа, землетрус чи інші явища природи), а також військові дії, дорожні катастрофи, акти або дії державних органів та всі інші обставини, які Господарський суд визнає і оголосить обставинами непереборної сили. До форс-мажорних обставин належить, зокрема заборона чи обмеження реклами алкогольних чи тютюнових виробів. Настання форс-мажорних обставин підтверджується компетентними державними структурами (або діючими законами чи нормативними актами). Настання форс-мажорних обставин підтверджується справкою Торгово-Промислової палати відповідного регіону. У випадку якщо форс-мажорні обставини продовжуються більше ніж 2 місяці, а Виконавець не в змозі виконувати свої обов’язки за цим Договором, Замовник має право вимагати у Виконавця повернення суми передоплати, яка відповідає сумі ненаданих послуг, а Виконавець повинен виконати таку вимогу протягом 5 банківських днів з моменту пред’явлення Заявником вимоги.

10.4. Не є форс-мажорними обставинами законні дії Органів влади, наслідком чого є припинення Рекламної кампанії через порушення недобросовісною стороною договору чинного законодавства України.

10.3. При несприятливих погодних умовах (ливневі дощі та/або сильний поривчастий вітер швидкістю 20 м/сек. або більше, сильний снігопад, температура повітря мінус 10оС або нижче) Виконавець в змозі, для уникнення неякісної поклійки (розміщення) рекламного матеріалу та за згодою Замовника, не розпочинати або припиняти поклійку (розміщення) останніх та розпочати (продовжити) вказані роботи за узгодженням з Замовником після припинення несприятливих погодних умов.

11.              Вирішення суперечностей

Сторони зобов’язуються вжити усіх заходів, передбачених договором та чинним законодавством України, для виконання договору та недопущення суперечностей шляхом проведення переговорів. Суперечності та розбіжності, стосовно яких сторони не дійшли згоди шляхом переговорів, підлягають вирішенню по суті в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

12.              Заключні положення

12.1. Всі зміни, доповнення та додатки до даного договору мають однакову з ним юридичну силу, якщо вони підписані уповноваженими представниками сторін і є його невід‘ємною частиною.

12.2. Після підписання даного договору всі попередні домовленості, переговори та листування як в усній, так і в письмовій формі, які стосуються його предмету, втрачають свою юридичну силу.

12.3. Всі права та обов‘язки сторін, що встановлені цим договором, повною мірою переходять на їх правонаступників.

12.4. У разі зміни вказаних в договорі юридичних адрес та банківських реквізитів сторони зобов‘язані у дводенний термін повідомити про це одне одного. При порушенні цього строку сторони не звільняються від штрафних санкцій за цим договором.

12.5. Даний договір складений українською мовою у 2-х примірниках на 6 (шістьох) сторінках по одному примірнику для кожної сторони. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

12.6. Уповноваженими представниками Сторін слід вважати:

         Від Замовника

Від Виконавця

Бойко Світлана Геннадіївна, телефон: +38 0624 553000, e-mail svetlana_boiko@rambler.ru

12.7. Представники Сторін – фізичні особи, що власноруч підписують даний Договір надають Сторонам безстрокову згоду на обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання, використання або передачу третім особам, чи за кордон) своїх персональних даних, що повідомляються Сторонами одна одній під час укладення та виконання даного Договору, та підтверджують, що письмово повідомлені про включення їх персональних даних до баз персональних даних Сторін з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, адміністративно-правових, податкових, відносин у сфері бухгалтерського обліку та інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до діючого законодавства. У випадку, якщо під час виконання даного Договору Стороною будуть повідомлені іншій Стороні персональні дані стосовно інших фізичних осіб – працівників та/або представників відповідної Сторони, та Сторона, яка надає персональні дані гарантує, що такі персональні дані зібрані та передані за повної згоди осіб, яким вони належать, та такі особи належним чином повідомлені про вищезазначену мету обробки персональних даних іншою Стороною, та що Сторона, якій передаються такі персоналі дані звільнена від зобов’язання повідомляти власників персональних даних про включення їх персональних даних до відповідної бази. Порушення вищевказаних гарантій надає право Стороні, яка зазнала будь-якої майнової шкоди внаслідок такого порушення, вимагати від Сторони-порушника відшкодування дійсних прямих збитків у повному обсязі.

 

13.  Юридичні адреси та банківські реквізити

 

ЗАМОВНИК:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВ “РК„АВ сервіс”

84626, Донецька область, м. Горлівка,

пр. Перемоги, 60

ЄДРПОУ 34516206,

Св-во№ 08379182

ІПН 345162005713

р/р 26003000101709 у ПАТ«Укрсоцбанк»,

м. Донецьк, МФО 300023

тел. (80624) 55-30-00, 55-22-63

 

 

_______________________

 ____________________С. Г. Бойко

 

 

 

 

 

Назад на страницу «Документация»